Price
Bhasma - Pishti (22)
Ropya (Chandi) Bhasma 1 g
Moti Pishti 1 g
Swarna Bhasma 500 mg
Gaudanti (Hartal) Bhasma 10 g
Swarna Bhasma 1 g
Kaharva Pishti 5 g
Tamra Bhasma 10 g
Abhrak Bhasma (ORD.) 10 g
Hajral Yahud Bhasma 10 g
Moti Bhasma 1 g
Tankan Bhasma 10 g
Kapardak Bhasma 10 g
Loha Bhasma 10 g
Mukta Shukti Pishti 10 g
Kapardak Bhasma 100 g
Akik Pishti 10 g
Shankh Bhasma 10 g
Trivanga Bhasma 10 g
Tankan Bhasma 100 g
Vang Bhasma 10 g
Kukutandtwak Bhasma 10 g
Kaharva Pishti 10 g
YOU MAY ALSO LIKE
gallery